University of Findlay - Women  

Samantha Kellstrom's Season