New Mexico State University - Women  

Player Scoring Avg Tournaments Rounds High Low
Viviana Macias 73.65 11 31 80.00 67.00
Camille Orito 75.03 11 31 84.00 69.00
Valeria Macias 76.08 9 26 82.00 72.00
Kacey Dalpes 76.35 11 31 84.00 72.00
Kennedie Montoya 76.50 9 26 83.00 70.00
Kristen Cline 76.94 6 16 83.00 68.00