Texas Christian University - Women  

Player Scoring Avg Tournaments Rounds High Low
Sanna Nuutinen 73.13 5 15 78.00 64.00
Alexandra Bonetti 74.67 2 6 80.00 72.00
Alex White 74.73 5 15 82.00 70.00
K. Maxoutopoulis 74.80 5 15 82.00 69.00
Maria Maymon 76.00 1 3 77.00 75.00
April McCoy 77.17 4 12 83.00 71.00
Alex Sborov 77.67 2 6 82.00 75.00
Chaney Uhles 78.00 2 6 81.00 74.00