University of Alabama - Men  

Player Scoring Avg Tournaments Rounds High Low
Cory Whitsett 71.08 13 38 78.00 65.00
Justin Thomas 71.11 13 38 79.00 64.00
Bobby Wyatt 71.29 12 35 80.00 66.00
Scott Strohmeyer 72.66 12 35 81.00 67.00
Trey Mullinax 72.77 9 26 82.00 66.00
Tom Lovelady 74.12 6 17 82.00 69.00
Lee Knox 74.43 5 14 82.00 70.00